çalışmalarımız

yesevî yolunda mîmarlık âbideleri

“Vefâtının 850. yılında Hoca Ahmed Yesevî Hz. ve onun yolundan giden sûfîlerin geride bıraktıkları mîmârî mîrasın belgelenmesi ve envanterinin hazırlanması çalışması”

limni’de niyâzî-i mısrî türbesi

“Yunanistan’ın Limni adasında vefât eden Niyâzî-i Mısrî Hz.nin günümüze ulaşmamış türbesi ve tekkesinin restitüsyonu hakkında araştırma çalışması”

macaristan’da türk mîmârisi

“Macaristan’da günümüze ulaşan Türk mîmârî eserlerinin belgelenmesi ve günümüze ulaşmamış eserlerin arşiv araştırması sonucunda tespiti çalışması”

sokollu mustafa paşa vakfiyesi

“Topkapı Sarayı arşivinde muhafaza edilen, Macaristan’dan günümüze ulaşan tek vakfiye olan Budin Beylerbeyi Mustafa Paşa’nın vakfiyesinin incelenmesi ve hayır eserlerinin tespiti çalışması”

Sigetvar’da Türk Mîmârîsi ve Sultan süleyman Türbe Palankası

“Kânûnî Sultan Süleyman’ın vefât ettiği Macaristan’ın Sigetvar şehrinde bir buçuk asırlık Osmanlı döneminde inşâ edilmiş mîmârî eserlerin tespiti çalışması”

balkanlarda kiliseye çevrilen osmanlı eserleri

İstanbul Fetih Cemiyeti’nin Ekrem Hakkı Ayverdi için çıkarttığı 30. yıl hatıra kitabında yer alan “Balkanlar’da Kiliseye Çevrilen Osmanlı Eserleri Üzerine Bir Araştırma”

Selânik Hasan Fehmi Paşa (Topçu Kışlası – Feride Hanım) Câmii

“Son Selâni€k vali€leri€nden Hasan Fehmi Paşa tarafından eşi€ Feri€de Hanım adına yaptırılan câmi ve kitâbesiyle ilgili yayın”

Bulgaristan Vakıf Eserleri kitabı üzerine değerlendirme

İki cilt olarak basılan “Bulgaristan’da Osmanlı Dönemi Vakıf Eserleri Envanteri” kitabı üzerine hazırladığımız değerlendirme yazısı

Türk Mîmârîsi Araştırma Merkezi

kütüphânemiz

Merkezimiz bünyesinde târih, Türk mîmârîsi ve sanat târihi alanlarında yaklaşık 5.000 kitaptan oluşan bir ihtisas kütüphânesi kurulmuştur.